رتبه دانشگاههای آمریکایی

CONTINENT RANK UNIVERSITY WORLD RANK SIZE VISIBILITY RICH FILES SCHOLAR
1 Massachusetts Institute of Technology 1 2 1 3 10
2 Harvard University 2 7 4 16 1
3 Stanford University 3 4 3 1 48
4 University of California Berkeley 4 5 2 6 87
5 Cornell University 5 1 11 9 50
6 University of Wisconsin Madison 6 3 5 8 124
7 University of Michigan 7 6 7 20 44
8 University of Minnesota 8 13 26 4 16
9 University of Washington 9 9 17 2 136
10 University of Pennsylvania 10 24 12 29 49
11 Pennsylvania State University ** 11 64 6 17 197
12 University of Texas Austin 13 20 21 10 117
13 Texas A&M University 14 40 28 5 53
14 University of Maryland * 15 34 22 14 73
15 University of California Los Angeles UCLA 17 11 18 21 181
16 Columbia University New York 18 22 16 23 205
17 Purdue University 20 35 34 15 82
18 Carnegie Mellon University 21 15 32 12 175
19 University of Illinois Urbana Champaign * 22 50 9 31 271
20 University of North Carolina Chapel Hill 23 30 23 19 217
21 California Institute of Technology CalTech 25 79 8 64 199
22 Michigan State University 26 18 36 13 239
23 University of Chicago 27 66 24 67 46
24 University of Florida 28 14 52 7 125
25 Rutgers University 29 24 45 11 168
26 University of California San Diego 30 10 35 25 223
27 Duke University 33 32 40 30 155
28 Princeton University 35 56 20 48 280
29 New York University 36 33 43 26 172
30 Yale University 38 58 15 68 322
31 University of Arizona 40 29 46 18 256
32 University of California Irvine 42 61 29 38 354
33 Georgia Institute of Technology 44 71 71 35 43
34 University of Pittsburgh 45 76 62 46 37
35 University of Utah 46 27 31 55 458
36 University of Virginia 47 37 38 37 460
37 Virginia Polytechnic Institute and State University 48 63 59 63 62
38 Johns Hopkins University ** 49 17 49 43 374
39 North Carolina State University 50 54 76 28 109
40 Florida State University 52 42 74 41 107
41 University of California Santa Cruz 55 215 13 109 531
42 Iowa State University 56 42 63 22 322
43 University of Colorado Boulder 57 54 66 24 254
44 University of California Davis 58 58 58 32 280
45 University of Southern California 59 42 65 59 149
46 Arizona State University 59 36 51 56 294
47 Washington University Saint Louis 61 46 48 58 362
48 University of California Santa Barbara 63 51 57 61 343
49 Oregon State University 64 21 113 66 104
50 University of Massachusetts Amherst 65 173 64 86 164
51 University of Iowa 68 80 79 52 271
52 Vanderbilt University 69 41 83 162 149
53 University of Nebraska Lincoln 70 80 106 125 57
54 University of Georgia 71 60 93 49 271
55 University of Oregon 72 114 84 97 140
56 Colorado State University 73 136 44 141 498
57 University of New Mexico 76 141 159 57 19
58 George Mason University 78 143 102 54 194
59 Boston University 79 119 72 80 428
60 University of Delaware 88 91 98 74 372
61 Brigham Young University 89 73 130 129 155
62 Ohio State University 90 87 148 182 66
63 Northwestern University 94 127 112 88 265
64 University of Missouri Columbia 97 99 94 124 337
65 Rensselaer Polytechnic Institute 99 123 100 90 407
66 University of Kentucky 102 104 186 27 261
67 University at Buffalo 106 109 92 106 486
68 Washington State University Pullman 108 146 119 104 277
69 University of Tennessee Knoxville 115 95 95 96 622
70 Rice University 117 151 88 143 439
71 Louisiana State University 118 166 157 103 135
72 University of Connecticut 119 195 117 122 280
73 Georgetown University 122 228 47 481 550
74 Brown University 123 134 99 165 483
75 University of Illinois Chicago 125 106 147 73 469
76 University of Oklahoma 131 67 141 95 650
77 University of Houston 132 158 103 87 756
78 Tufts University 133 111 60 440 768
79 University of South Florida 138 126 134 114 617
80 Indiana University/Purdue University Indianapolis 139 310 90 243 389
81 University of South Carolina 140 230 122 79 624
82 University of Notre Dame 142 210 169 110 245
83 University of Kansas 144 192 164 137 256
84 Utah State University 145 214 127 241 313
85 Dartmouth College 152 200 82 248 797
86 Emory University 153 98 125 217 640
87 Syracuse University 158 239 123 163 511
88 University of North Texas 159 28 223 85 643
89 University of Rochester 164 175 140 179 494
90 West Virginia University 180 70 225 218 362
91 University of Miami 184 181 177 228 406
92 Michigan Technological University 185 357 116 176 760
93 Auburn University 188 186 256 188 165
94 Georgia State University 191 292 257 118 186
95 Northeastern University * 195 332 176 196 388
96 University of Wisconsin Milwaukee 200 333 87 354 1,024
97 University of California Riverside 201 234 156 234 626
98 George Washington University 202 316 114 339 745
99 Drexel University 204 298 194 180 472
100 Kansas State University * 216 256 179 135 834

تحصیل در آمریکا

تحصیل در آمریکا

تحصیل در آمریکا در کوتاهترین زمان ممکن همراه با اقامت، مشاوره تخصصی تحصیل در دانشگاه های برتر آمریکا به صورت رایگان بدون نیاز به مدرک زبان برای دریافت اطلاعات بیشتر بر روی لینک روبرو کلیک کنید.